Qanda Hemoqlobinlə birləşmiş oksigenin fazilə miqdarı ( Norma 93-100%)