Patoloji Anatomiya 1 A cavablar (versiya 2).pdf
 Patoloji Anatomiya 1 A cavablar (versiya 1).pdf
 Patoloji Anatomiya 2 A cavablar.pdf